Parlament Europejski

Optymalizujemy proces pozyskania dotacji, umożliwiając Klientom skupienie się na priorytetowej działalności statutowej, zabezpieczając sferę administracyjno-organizacyjną opracowania dokumentacji aplikacyjnej i realizacji projektu.

Klienci i referencje

Nasze usługi skierowane są do firm, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN, szkół i uczelni wyższych, zakładów opieki zdrowotnej, jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych instytucji publicznych oraz ich konsorcjów.

Optymalizujemy proces pozyskania dotacji, umożliwiając Klientom skupienie się na priorytetowej dla nich działalności statutowej, zabezpieczając sferę administracyjno-organizacyjną opracowania dokumentacji aplikacyjnej i realizacji projektu.

Mieliśmy możliwość pracować dla Klientów działających niemal we wszystkich branżach i sektorach.

Referencje   więcej   \"\"

"(...) Pomyślne przejście wniosku przez procedury konkursowe i jego ostateczna wysoka ocena merytoryczna, której efektem jest zakwalifikowanie projektu do finansowania, są świadectwem profesjonalizmu i kompetencji pracowników firmy DGE Bruxelles Polska, z którą Instytut Sztuki zamierza kontynuować współpracę"
więcej
- doc. dr hab. Ewa Dahlig-Turek, Wicedyrektor ds. Naukowych Instytutu Sztuki PAN
(...) Współpraca IBIB PAN z DGE Bruxelles Polska Usługi Doradcze Sp. z o.o. przebiegała w sposób modelowy. Konsultanci firmy wykazali się stosowną wiedzą i doświadczeniem w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Powierzone zadanie wykonali terminowo i z należytą starannością wykazując się profesjonalnym podejściem do klienta co zaowocowało pozyskaniem zamierzonego dofinansowania na kwotę 1 886 373,00 zł (...). więcej pobierz pdf
- Zastępca Dyrektrora Instytutu d/s Techniczno- Ekonomicznych mgr Dariusz Pisarski
 
"(...) Współpraca Instytutu z DGE Bruxelles Polska Usługi Doradcze Sp. z o.o. przebiegała bezproblemowo. Konsultanci firmy wykazali się stosowna wiedzą i doświadczeniem w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Powierzone zadanie wykonali terminowo i z należytą starannością wykazując się profesjonalnym podejściem do klienta co zaowocowało pozyskaniem dofinansowania na kwotę
2 869 754 zł.
W naszej opinii firma DGE Bruxelles Polska Usługi Doradcze jest godnym polecenia partnerem"
więcej
- Dyrektor Instytutu Dr hab. Tomasz Misztal Profesor Nadzwyczajny
"Oświadczam, że firma DGE Bruxelles Polska Usługi Doradcze Sp. z o.o. świadczy dla Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego usługi Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i rozliczania projektu pt:"e- Politechnika - elektroniczna platforma komunikacji Politechniki Radomskiej ze społecznością regionu" finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II "Przyspieszenie e- rozwoju Mazowsza" Działanie 2.2 "Rozwój e- usług" (...)
(...) Potwierdzam, że usługi wykonywane są należycie"
więcej
- prof. dr hab. inż. Mirosław Luft
 
"(...) Zespół roboczy DGE Bruxelles Polska, przygotował dla Instytutu Farmakologii PAN kompletną dokumentację aplikacyjną, niezbędną do uzyskania dotacji w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 na realizację projektu ,,Depresja - mechanizmy - terapia" w wysokości 40 669 180 zł. (...)"
więcej
- prof. dr hab. Krzysztof Wędzony, Dyrektor Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie
"(...) Wysokie kompetencje, profesjonalizm i jakość obsługi sprawiły, iż współpraca między naszymi podmiotami okazała się bardzo owocna i przyniosła wymierny efekt w postaci uzyskania dofinansowania (...)"
więcej
- Marek Pawlik, Wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
 
"(...) Wysokie kompetencje, profesjonalizm i jakość obsługi sprawiły, iż współpraca między naszymi podmiotami okazała się bardzo owocna i przyniosła wymierny efekt w postaci uzyskania dofinansowania, którego wartość wyniosła 9 819 345 PLN (...)"
więcej
- prof. dr hab. Andrzej Dworak, Dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
"(...) Przygotowanie indywidualnego programu, dostosowanego do potrzeb PIMR oraz fachowa wiedza Państwa zespołu szkoleniowego będzie solidną podstawą do kontynuacji dalszej, długofalowej współpracy podczas realizacji projektów z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka" 
więcej
- dr inż. Tadeusz Pawłowski, Dyrektor Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
 
''(...) Zespół firmy DGE Bruxelles Polska, w roku 2010 przygotował pełną dokumentację aplikacyjną dla projektu pt. ,,Zapewnienie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej" wnioskowanego do dofinansowania w ramach RPO WM na lata 2007-2013, Działanie 4.3, sprawnie, fachowo i terminowo (...)" 
więcej
- mgr inż. Marian Kapała, Kierownik Działu Technicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
"(...) Bardzo rzeczowe, elastyczne i staranne przygotowanie tej dokumentacji przyczyniło się do końcowego powodzenia czyli przyznania środków finansowych na realizację projektu pt. ,,Rozbudowa i integracja systemów informatycznych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej" (...)"
więcej
- mgr Wojciech Wilczyński, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno - Ekonomicznych
 
"(...) Zespół roboczy DGE Bruxelles Polska, efektywnie wspomagał przygotowanie dla Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do uzyskania dotacji w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (...)"
więcej
- prof. dr hab. Krzysztof Wędzony, Dyrektor Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
"(...) Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz jest terminowym, rzetelnym i godnym zaufania partnerem do współpracy"
więcej
- prof. dr hab. Jacek Bigda, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Akademii Medycznej w Gdańsku
 
"(...) Firma DGE Bruxelles Polska jest solidnym i wiarygodnym partnerem w zakresie obsługi doradczej, w obszarze funduszy europejskich (...)"
więcej
- prof. dr hab. med. Sławomir Maśliński, Dyrektor Instytutu Reumatologii
"(...) Z powierzonych zadań firma wywiązała się solidnie i terminowo. Podkreślić należy, że pracowników charakteryzuje pełne kultury i szacunku podejście do klienta (...)"
więcej
- mgr Teresa Kopczyńska, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
 
"(...) Współpraca z DGE Bruxelles Polska Usługi Doradcze Sp. z o.o. przebiegała terminowo i sprawnie pod względem organizacyjnym, a usługa świadczona była profesjonalnie i zgodnie z obowiązującą umową i wytycznymi (...)"
więcej
- Marek Kośmider, Burmistrz Miasta Sierpca
"(...) Pragnę polecić usługi firmy DGE Bruxelles Polska, wszystkim podmiotom zamierzającym starać się o dotację ze środków funduszy europejskich. Z powierzonych zadań firma wywiązała się solidnie i terminowo. Przebieg i jakość współpracy utwierdza mnie w przekonaniu, że jest to niezawodny i godny zaufania partner" więcej
- płk dr n. med Oktawiusz Antkowiak, Zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
 
"(...) W imieniu Instytutu Geodezji i Kartografii wyrażam serdeczne podziękowania za wysoce profesjonalną pomoc w przygotowaniu projektu pt.: ,,System monitorowania suszy rolniczej i prognozowania wywołanych przez nią skutków" zgłaszanego przez Instytut w ramach POIG, Działanie 1.1. (...)"  
więcej
- dr Marek Baranowski, Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii
"(...) Odpowiedzialna za całościowy zakres wykonanych prac - wykazała się dużym doświadczeniem, znajomością procedur i wymogów formalno - prawnych, specjalistyczną wiedzą, a także zaangażowaniem i kreatywnością, dzięki czemu służyła radą i celnymi uwagami na etapie formowania ostatecznej koncepcji Projektu (...)"
więcej
- doc. dr hab. Marek Mrówczyński, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB
 
"(...) Wszystkim podmiotom starającym się o uzyskanie grantów ze środków publicznych mamy przyjemność zarekomendować firmę DGE Bruxelles Polska jako niezawodnego i godnego zaufania partnera (...)"
więcej
- Józef Kała, Starosta Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
"(...) Pragnę polecić usługi firmy DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o. wszystkim podmiotom realizującym projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich (...)"
więcej
- prof. dr hab. Henryk Pospieszny, Kierownik Projektu w Instytucie Ochrony Roślin PIB
 
"(...) Wysoko oceniamy ekspercki wkład, inspirującą rolę, kompetencję, pracowitość oraz zaangażowanie w przygotowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"
więcej
- doc dr hab. Tadeusz Baczko, Koordynator sieci Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
"(...) Firma DGE Bruxelles Polska Usługi Doradcze Sp. z o.o. zasługuje na uznanie i polecenie jako solidnego współpartnera w zakresie przygotowania dokumentacji do aplikowania w ramach w/wym Funduszu (...)"
więcej
- dr n. med. Renata M. Godyń - Swędzioł, Dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie
 
"(...) Firma DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o., jest wiarygodnym partnerem w zakresie obsługi doradczej w obszarze funduszy europejskich, w tym doradztwie prawnym, finansowym i rozliczaniu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich (...)"
więcej
- mgr inż. Dariusz Krysiak, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Informatycznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
"(...) Potwierdzamy, że (...) jest rzetelnym, terminowym i godnym zaufania, a także otwartym na sugestie partnerem do współpracy"
więcej
- mgr Piotr Jędrzejczak, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
"(...) Uważamy, że firma DGE Bruxelles Polska jest wiarygodnym partnerem w zakresie obsługi doradczej w obszarze funduszy unijnych"
więcej
- dr inż. Andrzej Muszyński, Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
"(...) „Strategia Rozwoju Gminy Suchożebry na lata 2006 - 2020" (...) dokument został wykonany ze starannością pod względem merytorycznym oraz z uwzględnieniem potrzeb i możliwości naszej Gminy. Firma okazała się rzetelnym partnerem, w sposób profesjonalny podeszła do realizacji zadania i wykonała je w wyznaczonym terminie (...)"
więcej
- Jacek Świrski, Wójt Gminy Suchożebry
 
"(...) Konsultanci DGE Bruxelles Polska przygotowali dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania dotacji w ramach FKP do MF EOG i NMF pt. ,,Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnianie kompleksu ogólnodostępnych boisk (...)"
więcej
- Józef Kała, Starosta
"(...) Firma DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o. świadczyła usługi doradcze dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, polegające na przygotowaniu wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Kapitału Początkowego ze środków NMF i MF EOG, dla projektu ,,Uniwersyteckie Centrum Telemedycyny w Krakowie", a także przeprowadzeniu i rozliczeniu powyższego zadania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi (...)"
więcej
- mgr Piotr Jędrzejczak, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
"(...) Firma DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o. świadczyła usługi doradcze, w tym prawne i finansowo-rozliczeniowe dla Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, niezbędne do wdrożenia i rozliczenia projektów pt. ,,Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badania Stanu Zdrowia Dzieci i Młodzieży" i ,,Zawał serca - ocena skuteczności", włącznie z uczestniczeniem w trakcie audytu finansowego projektu i procedur kontrolnych (...)"
 
więcej
- dr hab. n. med. Zofia Bilińska, profesor nadzw. Instytutu Kardiologii
"(...) Zespół roboczy DGE Bruxelles Polska (...) wykazał się profesjonalizmem, posiadaniem odpowiedniej wiedzy i niezbędnym doświadczeniem oraz terminowością i rzetelnością, przygotowując dla Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego kompletną dokumentację aplikacyjną, niezbędną do uzyskania dotacji w ramach Poddziałania 1.1.2 POIG na lata 2007 - 2013, na realizację projektu ,,Innowacyjne materiały polimerowe i węglowe chroniące przed nanocząsteczkami, parami i gazami" w wysokości 6 581 462 zł. (...)"
więcej
- dr Andrzej Kazukiewicz, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnych
 
"(...) Zespół firmy DGE Bruxelles Polska Usługi Doradcze Sp. z o.o. przygotował pełną dokumentację aplikacyjną do projektu pt. ,,Poprawa dostępności i skuteczności leczenia pacjentów w nagłych przypadkach poprzez wyposażenie SOR Szpitala Specjalistycznego w Jędrzejowie" sprawnie, fachowo i rzetelnie dzięki czemu projekt uzyskał rekomendację panelu ekspertów i znalazł się na 10 miejscu listy rankingowej wniosków rekomendowanych do uzyskiwania dofinansowania"  
więcej
- Robert Frańczak, Dyrektor ds. Rozwoju Artmedik Sp. z o.o., Pełnomocnik Prezesa Zarządu
"(...) Pragniemy polecić usługi firmy DGE Bruxelles Polska Usługi Doradcze Sp. z o.o. wszystkim podmiotom zamierzającym starać się o dotację ze środków publicznych (...)"
więcej
- mgr Mariusz Łaskawiec, Zastępca Dyrektora ds. Finansowo Analitycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
 
"(...) Firma DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o., świadczy dla Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, usługi w zakresie zarządzania i rozliczania projektu ,,Badania mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki - patogen - czynniki środowiska (InterMolMed)""
więcej
- prof. doc. dr hab. Jarosław Dziadek, Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi
"(...) Dyrekcja Instytutu Sztuki PAN zaświadcza, że firma DGE Bruxelles świadczy na rzecz Instytutu usługi w zakresie wsparcia zarządzania projektem (...) W naszym przekonaniu kompetencje i rzetelność przedstawiciela DGE oddelegowanego do współpracy z Instytutem w znacznym stopniu przyczyniają się do pomyślnej realizacji projektu"
więcej
- doc. dr hab. Ewa Dahlig - Turek, Wicedyrektor ISPAN ds. Naukowych
 
"(...) Firma DGE Bruxelles Polska, wykonała dla Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk usługę polegającą na opracowaniu ankiety pt. ,,Proposal form for Research Infrastructure Polish Roadmap for RI" dla projektu pt. ,,Utworzenie Chemicznego Centrum Naukowo - Badawczego PAN na rzecz innowacyjnej gospodarki" realizowanego przez ICHO PAN we współpracy z Instytutem Chemii Fizycznej PAN (...)" 
więcej
- prof. Marek Chmielewski, Dyrektor
"(...) Oświadczam, że firma DGE Bruxelles Polska, wykonała dla Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu usługę polegającą na opracowaniu analizy finansowej i ekonomicznej dla projektu w ramach środków RPO WO na lata 2007 - 2013 - Poddziałanie 1.3.1 (...)"
więcej
- dr inż. Wojciech Kalinowski, Zastępca Dyrektora Oddziału
 
"Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu dziękuje firmie DGE Bruxelles Polska Usługi Doradcze Sp. z o.o. w Warszawie za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu ,,Makrolaboratorium sieci naukowej Centrów Doskonałości BioMedTech Silesia"(...)"
więcej
- doc. dr hab. Marek Kowalczuk, Zastępca Dyrektora Centrum ds. rozwoju
"(...) Instytut Podstaw Informatyki PAN zamierza kontynuować współprace z DGE Bruxelles Polska w znacznie szerszym zakresie dot. prac przygotowawczych do podjęcia realizacji ww. projektu kluczowego"
więcej
- prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki, Dyrektor Instytutu
 
"(...) Uważamy, iż firma DGE Bruxelles Polska jest odpowiedzialnym, solidnym i godnym partnerem świadczącym usługi doradcze na najwyższym poziomie, i nadal zamierzamy korzystać z jej usług"
więcej
- mgr Małgorzata Ryms, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie
"(...) Konsultanci DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o. są profesjonalistami posiadającymi zarówno odpowiednią wiedzę, jak i niezbędne doświadczenie oraz są terminowymi, rzetelnymi i godnymi zaufania partnerami do współpracy (...)" 
więcej
- mgr Wojciech Wilczyński, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno - Ekonomicznych Instytutu Ekonimiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB
 
"(...) Wniosek pt. "Utworzenie Centrum Telekonsultacji TeleInterMed" znalazł się na drugim miejscu Listy projektów rekomendowanych przez Komitet Sterujący do dofinansowania w ramach priorytetu 5 MF EOG i NMF oraz uzyskał jedną z największych kwot dofinansowania wśród projektów ocenionych pozytywnie (...)"
więcej
- mgr Tomasz Berdyga, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
"(...) O współpracy z z firmą DGE możemy się wypowiadać wyłącznie w superlatywach, doceniając absolutną terminowość, wysoki profesjonalizm oraz rzeczowe wsparcie i doradztwo na każdym odcinku realizacji zadania, zakończonego w naszym przekonaniu dużym sukcesem. Niezwykłe osobiste zaangażowanie przedstawicieli DGE Bruxelles we wszystkie działania (...) zaowocowało znacznie przerastającym nasze wyobrażenia rezultatem, którego bez wsparcia firmy nie bylibyśmy w stanie osiągnąć, co stwierdzam z satysfakcją i przyjemnością"   
więcej
- doc. dr hab. Ewa Dahlig-Turek, Wicedyrektor ds. Naukowych Instytutu Sztuki PAN
 
"(...) Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zabiega o środki na termomodernizację zabytkowego budynku. (...) przedstawiciel DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o., wykazał się systematycznością i determinacją w zbieraniu niezbędnych do opracowania Studium Wykonalności danych, kompetencją i fachowością w przygotowaniu dokumentu oraz rozstrzyganiu wątpliwości Inwestora w zakresie obowiązujących przepisów i przyjętych standardów. Pan (...) współpracując z Państwowym Muzeum Etnograficznym zapracował na najlepsze referencje dla DGE Bruxelles Polska"  
- Maria Kleska, Kierownik Zespołu Organizacji Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
"Zaświadczam niniejszym, że Zespół DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o. (...) przygotował dla Instytutu Elektrotechniki kompletne dokumentacje aplikacyjne niezbędne do uzyskania dofinansowania nw. projektów: ,,Wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sfery badawczo-rozwojowej Mazowsza poprzez modernizację infrastruktury zasilania laboratoriów badawczych dla układów przekształtnikowych oraz napędów wielkich mocy w Instytucie Elektrotechniki" (...) oraz ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu Elektrotechniki w Warszawie poprzez ich kompleksową termomodernizację" (...)"   
więcej
- prof. dr hab. Wiesław Wilczyński, Dyrektor Instytutu Elektrotechniki
 
"Konsultanci DGE Bruxelles Polska od samego początku naszej współpracy bardzo starannie i fachowo przystąpili do realizacji powierzonych im zadań, co w efekcie przyczyniło się do pozytywnej oceny naszego projektu i przyznania oczekiwanego dofinansowania. Możemy, więc świadomie i z pełną odpowiedzialnością potwierdzić opinię, że jest to firma należąca do branży firm usługowych nowej generacji, stawiających za priorytet profesjonalne, kompleksowe i terminowe świadczenie swoich usług. Wybór DGE Bruxelles Polska był dla nas trafnym wyborem i dlatego gorąco polecamy tę firmę jako niezawodnego i godnego zaufania partnera"
więcej
- mgr Wiktor Kolbowicz, Prezes Zarządu Kliniki Uzdrowiskowej ,,Pod Tężniami" im. Jana Pawła II
"Firma przygotowała dla nas projekt w ramach RPO WM 2007 - 2013, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka (...). Dokumentacja aplikacyjna była przygotowana rzetelnie i na bieżąco w oparciu o kontakt z naszym przedstawicielem. Projekt został oddany w uzgodnionym terminie. Firma sprawdziła się jako solidny i odpowiedzialny partner" 
więcej
- lek. Jerzy Sadowski, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
 
"Instytut Lotnictwa dziękuje firmie DGE Bruxelles Polska Usługi Doradcze Sp. z o.o. w Warszawie za dotychczasową współpracę oraz za pozyskanie dofinansowania w wysokości 31 187 717,00 PLN (...) Fachowa wiedza zespołu jak i ekspercki wkład są solidną podstawą do kontynuacji dalszej, długofalowej współpracy podczas realizacji projektów inwestycyjnych oraz badawczo - rozwojowych"
więcej pobierz pdf
- Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa
"(...) Konsultanci DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o. okazali się profesjonalistami posiadającymi stosowną wiedzę i doświadczenie gwarantujące rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych im zadań. DGE Bruxelles jest godnym zaufania partnerem do współpracy"
więcej
- prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Opakowań
 
"(...) Wysokie kompetencje, profesjonalizm i jakość usługi sprawiły, iż współpraca między naszymi podmiotami okazała się bardzo owocna i przyniosła wymierny efekt w postaci uzyskania dofinansowania, którego wartość wyniosła 3 349 153,00 PLN (...)"
więcej pobierz pdf
- mgr Piotr Matej, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
"(...) W imieniu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Oddział w Młochowie wyrażam podziękowanie za rzetelne i profesjonalne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (...) Eksperci wykazali się posiadaną wiedzą, znajomością procedur i wymogów formalno - prawnych, dużym doświadczeniem w dziedzinie pozyskiwania środków z funduszy unijnych, kreatywnością i zaangażowaniem. Są rzetelnymi i profesjonalnymi partnerami do współpracy (...)"  
więcej
- prof. dr hab. Ewa Zimnoch - Guzowska, Kierownik Oddziału IHAR-PIB w Młochowie
 
"(...) Firma DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o. (...) opracowała dla Instytutu Kardiologii (...) dokumentację aplikacyjną dla projektu pn.: ,,Impact of renal denervation on glycemic control, blood pressure and sleep pattern in patients with resistant hypertension, metabolic syndrome and obstructive sleep apnea (remedy study)", o wartości 1 037 624 €, składanego w ramach 7 Programu Ramowego (Seventh Framework Programme - Specific Programme IDEAS), konkurs - ERC Advanced Investigators Grant 2011 (ERC-2011-ADG).(...)"
więcej pobierz pdf
- prof. dr hab. med. Adam Witkowski, Kierownik Instytutu Kardiologii Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki
"(...) Współpraca MIBMiK z DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o. przebiegała w sposób modelowy. Konsultanci firmy wykazali się stosowną wiedzą i doświadczeniem w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Powierzone zadanie wykonali terminowo i z należytą starannością, wykazując się profesjonalnym podejściem do klienta. Przygotowane przez nich wnioski znajdują się obecnie w fazie oceny. W naszej opinii, firma DGE Bruxelles jest godnym polecenia partnerem businessowym." 
więcej
- mgr inż. Agnieszka Karbowska, Pełnomocnik Dyrektora ds. Administracyjnych Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej
 
"(...) Współpraca przebiegała terminowo i sprawnie pod względem organizacyjnym. Usługa świadczona była profesjonalnie i zgodnie z obowiązującą umową. Konsultant odpowiedzialny za realizację umowy wykazał się doświadczeniem, wiedzą, zaangażowaniem i kreatywnością". pobierz pdf
- Pan Adam Beniowski, Prezes Zarządu Komplementariusza, Pro Business Solutions IT
"(...) Zespół firmy DGE Bruxelles Polska Usługi Doradcze Sp. z o.o. przygotował pełną dokumentację aplikacyjną do projektu pt. ,,Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Pro Business Solutions Adam Beniowski poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania klasy ERP - ,,PROJECT" którego całkowita wartość wyniosła 864 690,00 PLN (...)"
pobierz pdf
- Pan Adam Beniowski, Prezes Zarządu Pro Business Solutions Adam Beniowski
 
"(...) Zespół firmy DGE Bruxelles Polska Usługi Doradcze Sp. z o.o. przygotował pełną dokumentację aplikacyjną do projektu pt. ,,Wdrożenie najnowocześniejszych systemów ICT w tym klasy ERP, CRM i VoIP dla zwiększenia konkurencyjności firmy Intermik Sp. z o.o." sprawnie, fachowo i rzetelnie. Całkowita wartość projektu wyniosła 608 268,90 PLN (...)" pobierz pdf
- Pan Piotr Miklaszewski, Prezes Zarządu Intermik Sp. z o.o.
Dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - mgr Piotr Nowakowski - dziękuje firmie DGE Bruxelles za opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego o charakterze kulturalnym.
więcej pobierz pdf
-
 
,,(...) Osoby z zespołu DGE Bruxelles, które współpracowały z nami od samego początku bardzo profesjonalnie oceniły nasze szanse na uzyskanie dofinansowania, a następnie konsekwentnie realizowały plan umiejętnie podkreślając najmocniejsze atuty naszego przedsiębiorstwa.(...)"
więcej pobierz pdf
- Dr Izabela Tilszer, Właściciel Przedsiębiorstwa NZOZ Lecznica Specjalistyczna "Medycyna Estetyczna"
"(...) Zespół DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o. opracował Studium Wykonalności Projektu pt.: "Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie województwa mazowieckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom" (...) Całkowita wartość Projektu - 7 531 000,00 zł (...)"  
więcej
- nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 

 

Klienci   więcej   \"\"

DGE Bruxelles miało przyjemność współpracować, między innymi z:

 • Akademia Medyczna, Gdańsk
 • Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital Akademii Medycznej, Gdańsk
 • ARCHI + POLSKA Sp. z o.o., Kobyłka
 • ArtMedik Sp. z o.o. NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego, Jędrzejów
 • AVIOTECH Electric Sp. z o.o., Warszawa
 • Biuro Architekt Kaczmarczyk, Sucha Beskidzka
 • Bolid Sp. z o.o., Radom
 • Business Point S.A., Warszawa
 • Carden Sławomir Żebrowski
 • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, Warszawa
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Warszawa
 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze
 • Centrum Onkologii, Warszawa
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa
 • Colegium Civitas, Warszawa
 • Dan Cake Polonia Sp. z o.o., Chrzanów
 • Dantex- Med, Warszawa
 • DOTCOM Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna
 • Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp. z o.o., Kamieńsk
 • ELTEL Sp. z o.o., Katowice
 • Expert Krak Sp. z o. o., Kraków
 • FK Partner Sp. z o. o., Warszawa
 • Fundacja Informatyki i Zarządzania, Łódź
 • Fundacja Wspólna Droga, Warszawa
 • Gmina Błonie, Błonie
 • Gmina Miasto Sierpc, Sierpc
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Maciej Pastucha, Katowice
 • Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, Warszawa
 • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego, Warszawa
 • Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź
 • Instytut Botaniki PAN, Kraków
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska, Opole
 • Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
 • Instytut Dr Irena Eris, Katowice
 • Instytut Dr Irena Eris, Wrocław
 • Instytut Energii Atomowej POLATOM, Otwock-Świerk
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa
 • Instytut Elektrotechniki, Warszawa
 • Instytut Farmakologii PAN, Kraków
 • Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
 • Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J.Kielanowskiego PAN, Jabłonna
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
 • Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Radzików
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Piastów
 • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa
 • Instytut Lotnictwa, Warszawa
 • Instytut Morski, Gdańsk
 • Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 • Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, Gdańsk
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Lublin
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa
 • Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa
 • Instytut Ochrony Roślin PIB, Poznań
 • Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 • Instytut Reumatologii im. Prof. dr hab. Med. Eleonory Reicher, Warszawa
 • Instytut Sztuki PAN, Warszawa
 • INTERMIK Sp. z o.o.
 • iOSynergy Sp. z o.o.
 • J&J s.c., Przedszkola "Przy Lesie", Chotomów
 • Klinika Uzdrowiskowa "Pod Tężniami", Ciechocinek
 • KOGA 2 Sp. z o.o., Katowice
 • Komitet na rzecz Dzieci w Polsce KONARD, Warszawa
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii, Bydgoszcz
 • Marbella Sp. z o. o, Warszawa
 • Medinet Sp. z o. o., Wrocław
 • Mellongames Sp. z o.o., Warszawa
 • Miejski Specjalistyczny Szpital im. G. Narutowicza, Kraków
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa
 • Ministerstwo Środowiska, Warszawa
 • Mój Dom Sp. z o.o., Warszawa
 • Muzeum Archeologiczne, Poznań
 • Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej, Toruń
 • Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Muzeum Narodowe, Poznań
 • Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławek
 • Nowy Wzrok Centrum Okulistyczne Sp. z o.o., Gdańsk, Warszawa
 • NZOZ Lecznica Specjalistyczna Medycyna Estetyczna, Warszawa
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa
 • Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa
 • PHU "ARTMEDIK" Agnieszka Chaińska, Piekoszów
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., Zamość
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa
 • Politechnika Warszawska, Warszawa
 • Politechnika Radomska, Radom
 • Powiat Oświęcimski, Starostwo Powiatowe, Oświęcim
 • Powiat Tucholski, Starostwo Powiatowe, Tuchola
 • Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.
 • PPHU PROFIT Beata Sobota, Mikołów
 • Prestige Inwestycje Sp. z o.o., Warszawa
 • Prestige Piaseczno Sp. z o.o., Warszawa
 • Pro Business Solutions IT Sp. z o.o.
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa
 • Przemysłowy Instytyt Maszyn Rolniczych, Poznań
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa
 • PTS Rabka Sp. z o.o.
 • Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, Radom
 • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego, Sieradz
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki, Kraków
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sokołów Podlaski
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Dąbrowa Tarnowska
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krasnystaw
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przasnysz
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wieluń
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska, Józefów
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, Warszawa - Praga Południe 
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, Warszawa - Wawer
 • SESTO Sp. z o.o.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ciechanów
 • Stowarzyszenie "Edukacja bez Granic", Warszawa
 • Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ", Warszawa
 • Swissmed Centrum Zdrowia S.A., Gdańsk
 • Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. Świętej Rodziny, SPZOZ, Warszawa
 • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, Warszawa
 • Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łomża
 • Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
 • Towarzystwo Kultury Fizycznej ,,Budowlani"
 • Urząd Gminy, Huszlew
 • Urząd Gminy, Korytnica
 • Urząd Gminy, Obryte
 • Urząd Gminy, Piastów
 • Urząd Gminy, Siedliszcze
 • Urząd Gminy, Suchożebry
 • Urząd Gminy, Troszyn
 • Urząd Gminy, Winnica
 • Urząd Gminy, Zatory
 • Urząd Miasta, Nowy Sącz
 • Urząd Miasta, Sierpc
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 • Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego, Bydgoszcz
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, Warszawa
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Warszawa
 • www.radapracownikow.pl Sp. z o.o.
 • Wyższa Szkoła Biznesu, Pila
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych AVANS, Warszawa
 • Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, Częstochowa
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, Pińczów
 • Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 • Zespół Opieki Zdrowotnej, Łęczyca
 • Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
 • Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia im. G. Bacewicz
 • Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema, Ciechanów
 • 115 Szpital Wojskowy SP ZOZ, Hel
 

Klienci obsługiwani przez biura sieci franczyzowej DGE Bruxelles lub inne podmioty współpracujące z DGE Bruxelles:

 • American Restaurants Sp. z o.o., Wrocław
 • "ARTBORO" S.C., Opole
 • ASA Sp. z o.o., Głubczyce
 • BEST WESTERN HOTEL MARWIL Sp. z o.o., Siemiatycze
 • Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
 • Bielsko Business Center Sp. z o.o., Warszawa
 • Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa "BIPROMEL", Warszawa
 • BPI Consult Sp. z o.o., Kraków
 • "CLIMBEX" Kaczmarek, Kantorski Spółka Jawna, Brzezie
 • Consulting & Corporate Law Sp. z o.o., Sopot
 • CPU - SERVICE A. i Z. Maryniak Spółka Jawna, Warszawa
 • Diamond Sp. z o.o., Gdańsk
 • DOMb Adam Dykcik, Kościan
 • DREW-STAL Sp. z o.o., Gdańsk
 • "Dwór Zawiszy", Dylaki
 • EFCO Sp. z o.o., Ozorków
 • EGA CNC, Strobice
 • EKO - FAB Sp. z o.o., Warszawa
 • EKO-TRANS Kazimierz Ejzemberg w Pieckach
 • EKOL - UNICON Sp. z o.o., Gdańsk
 • ESSELTE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kozienice
 • FAIR BASSE ISSA Sp. jawna w Pierselach gm. Bartoszyce
 • FHU Jan Muraszko w Olsztynie
 • F.H.U. WISBUD, Strzelce Opolskie
 • FIMOT FILIPKOWSCY Sp. jawna w Ełku
 • Firma "PROJEKTOWANIE" mgr inż. Marek Galiński, Poznań
 • Firma Architektoniczno Budowlano Konstrukcyjna "ARCHIKON", Kraków
 • Firma Projektowo Budowlana ECO - PROJEKT, Grabki Duże, Szydłów
 • Firma Radwan Marcin Borejko, Gdańsk
 • FPTUHD "Południe" Stanisław Chmielek, Grabina k. Bochni
 • Fundacja Ekologiczna "Silesia", Katowice
 • Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok
 • Fundacja Na Rzecz Likwidacji Bezrobocia, Białystok
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PRZYJACIEL, Warszawa
 • Galeria Sztuki Współczesnej, Opole
 • Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. (tzw. GPRD S.A.), Gdańsk
 • Gdańskie Zakłady Drobiarskie "DROBPOL" S.A., Żukowo
 • Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o., Żory
 • Gmina Borzechów, woj. lubelskie, Borzechów
 • Gmina Dębica, Dębica
 • Gmina Gomunice, woj. łódzkie, Gomunice
 • Gmina Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, Gródek nad Dunajcem
 • Gmina Karczew, woj. mazowieckie, Karczew
 • Gmina Komorniki, woj. wielkopolskie, Komorniki
 • Gmina Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, Lipowiec Kościelny
 • Gmina Łososina Dolna, woj. małopolskie, Łososina Dolna
 • Gmina Łukowica, woj. małopolskie, Łukowica
 • Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski
 • Gmina Niemodlin, woj. opolskie, Niemodlin
 • Gmina Przecław, Przecław
 • Gmina Radzanów, woj. mazowieckie, Radzanów
 • Gmina Tarczyn, woj. mazowieckie, Tarczyn
 • Gmina Wiejska Lubaczów, woj. podkarpackie, Lubaczów
 • Gmina Wiślica, woj. świętokrzyskie, Wiślica
 • Gospodarstwo Ogrodnicze Irena Kolerska
 • HELLER COMPETIZIONE, Chmielowice
 • HOTEL MARWIL Sp. z o.o., Siemiatycze
 • INVEST TUR S.C., Sopot
 • Junit Sp. z o.o., Gdańsk
 • Klub Kiwanis Kobieta 2000, Choszczno
 • KONKRET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Radom
 • Kopalnie Surowców Naturalnych "KRUSZYWO" Sp. z o.o., Kruszyn
 • Krajowa Wystawa Budownictwa w Polsce Spółka z o.o., Lublin
 • Krajowe Towarzystwo Autyzmu "Oswoić Świat", Białystok
 • Laboratorium Analityczne Sp. z o.o., Zawadzkie
 • Lingua Project, Piaseczno
 • Magnet Sp. z o.o., Szczecin
 • MFACTORY, Milicz
 • Miasto i Gmina Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie, Busko Zdrój
 • MR-SAT, Bydgoszcz
 • "MR CORPORATION" Sp. z o.o., Warszawa
 • "MSD MARCIN KOWALCZYK", Gdańsk - Osowa
 • MULTIKAM Kamil Kasprzyk, Nysa
 • Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
 • NEOPLAN - POLSKA Sp. z o.o., Bolechowo
 • NZOZ SANITAS S.C., Brzeg
 • Opolskie Stowarzyszenie Integracji Lokalnej z Opola
 • Opolska Izba Gospodarcza, Opole
 • ORBIS TRANSPORT Sp. z o.o., Warszawa
 • ONE VISION, Opole
 • P.P.H.U. "STALMET", Strzelce Opolskie
 • P.R. "EKO - PRODUKT" Sp. z o.o., Janowiec
 • P.W. "KOMBUDEX" Sp. z o.o., Siedlce
 • PETROART Sp. z o.o., Warszawa
 • P.H.P.U. CEZETA Rajmund Czok, Strzelce Opolskie
 • Pinkawa Urszula Usługi Gastronomiczno-Rekreacyjne, Jemielnica
 • PLANUJ PRACE.PL, Opole
 • Politechnika Gdańska - Wydział Chemiczny, Gdańsk
 • Polterra Investment Spółka z o.o., Gdańsk
 • PORTFREEZE - WOC Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk
 • Powiat Lubaczowski, woj. Podkarpackie, Tarczyn
 • Powiat Ropczycko-Sędziszowski, Ropczyce
 • Powiat Wieruszowski, woj. łódzkie, Wieruszów
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, woj. podlaskie, Augustów
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Busku Zdroju, woj. świętokrzyskie, Wełecz, Busko Zdrój
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Busku Zdroju, woj. świętokrzyskie, Wełecz, Busko Zdrój
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowii Mazowieckiej, woj. mazowieckie, Ostrów Mazowiecka
 • PPH "Chwastek" Sp. z o.o., Kamienna Góra
 • PPH "Gospodarstwo Rybno Wielkie" Sp. z o.o., Kiszkowo
 • PPHU "DEKOM" Spółka z o.o., Gdańsk
 • Pracownia Projektowa Dróg i Mostów "DIM" Sp. z o.o., Gdańsk
 • PRO INVEST II, Strzelce Opolskie
 • PRO MEDIA Sp. z o.o., Opole
 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "LINEA - SIM" Sp. z o.o., Gdańsk
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Serwisowe "MIDEX - SERVICE" Sp. z o.o., Brzeźno
 • Przedsiębiorstwo Inżynierii Budownictwa "STANDARD" Sp. z o.o., Konin
 • Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "EKOBUD" s.c., Łódź
 • Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane inż. Ryszard Kłosowski, Toruń
 • Przedsiębiorstwo Rolnicze EKO - PRODUKT Sp. z o.o., Janowiec
 • Przedsiębiorstwo Handlowe "Servitor Prim", Toruń
 • Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Hiacynt", Toruń
 • Radomski Szpital Specjalistyczny - Radom
 • R-INVEST Sp. z o.o., Gdańsk
 • RUDOPORT S.A., Gdańsk
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie, woj. pomorskie, Sztum
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, Węgrów
 • Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, Busko Zdrój
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Opatów
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, Lubartów
 • Standard Alco International Corporation Sp. z o.o., Ozorków "Spontex" Sp. z o.o., Września
 • Starostwo Powiatowe w Sztumie, woj. pomorskie, Sztum
 • Stowarzyszenia URIM, Wrocław
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski "Jeden Świat", Białystok
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ekoturystyki z Hajnówki
 • STYRBOR Sp. z o.o., Sochaczew
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Warszawa
 • Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze, Zielona Góra
 • SZWEDO GROUP S.C., Prudnik
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
 • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny, Kielce
 • TEAM s.c., Busko Zdrój
 • TEZET GAZ MOVEMENT S.A., Lublin
 • Urząd Gminy Gromnik, woj. małopolskie, Gromnik
 • Urząd Gminy Kleszczów, woj. łódzkie, Kleszczów
 • Urząd Gminy w Gąsawie, woj. kujawsko-pomorskie, Gąsawa
 • Urząd Gminy w Strzegowie, woj. mazowieckie, Strzegowo
 • Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych, woj. małopolskie, Świątniki Górne
 • Urząd Miasta Mszana Dolna, woj. małopolskie, Mszana Dolna
 • Urząd Miejski w Wieruszowie, Wieruszów
 • WeMAn Sp. z o.o., Kielce
 • WILECH Spółka Cywilna L. Klicki, W. Ruszczyński, Ciechanów
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, Toruń
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy z siedzibą w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Wrocław
 • Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego, Kielce
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Kielce
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach
 • Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Chęcinach
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
 • Wyspowo s.c. Dom pogodnej starości i rozlewnia wód, Nowy Dwór Wejherowski
 • Z.U.I. "PROINBUD", woj. lubelskie, Lublin
 • Zajazd "Raj", Chęciny
 • Zakład Produkcji Drzewnej Krzysztof Lenartowicz, Trzebina
 • Zakład Usługowy "MAX", Jarnołtówek
 • Zakon Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Św. Krzyżu
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, woj. mazowieckie, Mińsk Mazowiecki
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie, woj. kujawsko-pomorskie, Mogilno
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie, Żnin
 • Zespół Szkół Zawodowych nr w Mińsku Mazowieckim, Mińsk Mazowiecki
 • ZPS "R. ROGOWSKI" Sp. z o.o., Białystok
 

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie dotyczące naszych usług?
Chcesz otrzymać dotację?

formularz kontaktowy
mapa dojazdu

 

Zdjęcie © Parlament Europejski – Dział Audiowizualny, pozostałe materiały © DGE Bruxelles Polska
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach analityczno-statystycznych. W dowolnym momencie możesz wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.